Allmänna villkor

(Gäller fr.o.m. 2018-01-11)

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller mellan Doktorse Nordic AB, org. nr 559058–0089, med adress Banergatan 10, 115 23 Stockholm, info@doktor.se (”Doktorse”) och kund som registrerat sig på doktor.se samt godkänt och tillhandahållits de Allmänna villkoren (”Användaren”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”).

De Allmänna villkoren ska tillämpas mellan Parterna i den utsträckning inget annat skriftligen avtalats mellan Parterna. De Allmänna villkoren utgör del av Parternas avtalsförbindelse, och en överträdelse av de Allmänna villkoren innebär avtalsbrott.

 1. Definitioner
  1. Användaren = Användaren av Tjänsterna.
  2. Extern(a) Tjänst(er) = De tjänster som eventuellt erbjuds Användaren på doktor.se av annan än Doktorse.
  3. doktor.se = Den digitala plattform som Doktorse tillhandahåller, genom vilken Användaren kan använda Tjänsterna.
  4. Startdatum = Det datum som en tjänst finns tillgängliga för Användaren.
  5. Tilläggstjänst(en)/Tilläggstjänster(na) = De tjänster som inte omfattas av Tjänsterna och som eventuellt erbjuds Användaren på doktor.se av Doktorse, exempelvis hälsoundersökning.
  6. Tjänst(en)/Tjänster(na) = De tjänster och produkter avseende sjukvård på distans som Användaren kan använda genom doktor.se.
  7. Ärende = Ärende avser ett inkommande samtal, videosamtal eller chatt till Doktorse som ombesörjs av sköterska, läkare eller psykolog.
 2. Bakgrund
  1. Doktor.se är en digital e-vårdstjänstplattform tillgänglig genom något av de åtkomstalternativ som Doktorse från tid till annan informerar om, i nuläget via www.doktor.se eller doktor.se-applikationen på en mobil enhet såsom telefon eller läsplatta. Doktorse tillhandahåller doktor.se som ger Användaren tillgång till Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och Externa Tjänster.
  2. Doktorses ansvar för utförande av vård till patienter, såsom vårdgivare, faller utom ramen för de Allmänna villkoren.
 3. Åtagande
  1. Doktorses åtar sig att tillhandahålla doktor.se via www.doktor.se eller doktor.se-applikationen på en mobil enhet såsom telefon eller läsplatta eller genom något av de åtkomstalternativ som Doktorse från tid till annan informerar om.
  2. Doktorse arbetar uteslutande med etablerade vårdgivare. Doktorse tar inget ansvar för andra leverantörers fullgörande och kan inte göras ansvarigt för dessa leverantörers eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.
 4. Tjänsterna, Tilläggstjänster och Externa Tjänster
  1. Åtkomst till Tjänsterna, Tilläggstjänster och Externa Tjänster sker genom något av de åtkomstalternativ som Doktorse från tid till annan informerar om på doktor.se. Doktorse förmedlar även elektroniska meddelanden och försändelser till Användarens digitala e-brevlåda. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsterna, Tilläggstjänster och Externa Tjänster och deras funktioner finns tillgänglig på doktor.se.
  2. Doktorse meddelar fortlöpande om nya tjänster på doktor.se och kan komma att skicka e-post till Användaren gällande nya tjänster, information om ändringar i tjänster samt information om nya funktioner. Dessa e-postutskick betraktas som en del av Doktorses erbjudande vilket innebär att Användaren inte kan välja bort det.
 5. Ändring av doktor.se och Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna
  1. Doktor.se uppdateras kontinuerligt och Doktorse har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Användaren, när som helst göra ändringar av doktor.se. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna och/eller plattformens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna ändras. Doktorse har heller inget ansvar för uppdatering av Tjänsternas, Tilläggstjänsternas eller de Externa Tjänsternas åtkomsträttigheter.
  2. Inom tjänsteutbudet på doktor.se kan det tillkomma Tjänster, Tilläggstjänster och Externa Tjänster och Doktorse har även möjlighet att ändra och ta bort Tjänster, Tilläggstjänster och Externa Tjänster utan godkännande från Användaren.
 6. Tillgänglighet
  1. Doktorse ansvarar för tillgängligheten till doktor.se under avtalstiden. Användaren har normalt tillgång till doktor.se 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll som aviseras.
  2. Tjänsterna går att använda åtminstone vardagar dygnet runt, lördag-söndag 07:00 – 16:00 med undantag för eventuella systemunderhåll som aviseras.
  3. Användaren ska även ha möjlighet att kontakta Doktorses kundtjänst åtminstone vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00. Doktorse ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som beror på störningar på Internet eller störningar som härrör från Användarens anslutning till eller uppkoppling mot doktor.se eller dess utrustning.
  4. Om tillgängligheten till Tjänsterna och Tilläggstjänsterna understiger nivån i punkt 6.1 – 6.3 ovan, kan Doktorse vidta de åtgärder som krävs avseende personal och infrastruktur för att åtgärda bristen. Användaren har inte rätt att göra annan påföljd gällande.
  5. Doktorse förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar om sådant avbrott aviseras till Användaren.
 7. Användarens ansvar
  1. Användaren förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som Doktorse publicerar på doktor.se.
  2. Användaren ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Användaren i samband med registrering och användande av Tjänsterna och eventuella Tilläggstjänster. Doktorse ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.
  3. Användaren ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till doktor.se, Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna – på ett betryggande sätt och inte använder eller avslöjar denna information för någon obehörig. Om Användaren misstänker, eller borde misstänka, att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till doktor.se eller Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna, samt att omedelbart informera Doktorse.
  4. Användaren ansvarar för de aktiviteter som den vidtar i anslutning till doktor.se. Användaren ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Användaren är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor, andra avtalade villkor och eventuella instruktioner som Doktorse från tid till annan publicerar på doktor.se, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av doktor.se och Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna. Användaren får inte använda doktor.se eller Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna på sådant sätt att Doktorse eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användaren får således t.ex. inte via doktor.se eller Tjänsterna, Tilläggstjänsterna och de Externa Tjänsterna hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande.
 8. Pris, fakturering och betalning
  1. Om inget annat har avtalats är Tjänsterna avgiftsfria för Användaren.
  2. Doktorse kan ta ut avgift för en Tjänst eller Tilläggstjänst. I sådant fall kommer priset samt fakturerings- och betalningsvillkor att anges i samband med att Användaren informeras om Tjänsten eller Tilläggstjänsten och innan den aktuella Tjänsten eller Tilläggstjänsten köps.
  3. Eventuella ersättningskrav mot leverantörer av Externa Tjänster för bristande leverans, sker direkt mellan Användaren gentemot leverantören av den Externa Tjänsten och påverkar inte Doktorses möjlighet att få betalt för Tjänsterna och Tilläggstjänsterna.
 9. Avtalsperiod och uppsägning
  1. Avtalet inklusive de Allmänna villkoren gäller tillsvidare från det datum då Parterna har träffat avtal om att Doktorse ska tillhandahålla doktor.se åt Användaren och Användaren har tillhandahållits de Allmänna villkoren. Avtalet gäller inledningsvis under en period om ett år. Avtalet kan sägas upp med en uppsägningsfrist på tre månader före utgångsdatum i annat fall löper avtalet vidare årsvis med tre månaders uppsägning innan kommande nya avtalsårets utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och Doktorse tillhanda senast dagen för innevarande uppsägningsfrists utgång.
  2. Doktorse har rätt att säga upp avtalet inklusive de Allmänna villkoren till omedelbart upphörande om Användaren åsidosätter skyldighet enligt Avtalet inklusive de Allmänna villkoren och inte vidtar rättelse inom tio dagar från det att skriftlig meddelande skickats till Användaren.
  3. Användaren har rätt att säga upp avtalet inklusive de Allmänna villkoren till upphörande trettio dagar från dagen då ändrade Tjänster tillämpas i enlighet med punkt 5.2 ovan eller då villkoren i de Allmänna villkoren ändras i enlighet med punkt 14 nedan.
  4. Doktorse kan, men är inte skyldigt att i samband med avslutande eller avbrytande av Tjänsterna erbjuda Användaren en Tilläggstjänst som innebär att Doktor.se medverkar till överflyttning av en Användares elektroniska dokument till en arkivtjänst eller jämförbart lagringsutrymme som tillhandahålls av en annan leverantör.
 10. Reklamation
  1. Om Användaren anser att en Tjänst eller Tilläggstjänst är felaktig kan Användaren inom skälig tid reklamera den. Om Användaren har betalat för felaktig tjänst sker återbetalning i enlighet med Doktorses återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan).
  2. Med felaktig Tjänst eller Tilläggstjänst avses annat än Doktorses utförande av vård till patienter såsom vårdgivare, vilket faller utom ramen för de Allmänna villkoren och regleras genom tvingande lagstiftning.
 11. Ångerrätt
  1. Användaren får enligt gällande konsumentlagstiftning ångra sig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag avtal tecknas.
  2. Användaren utövar sin ångerrätt genom att kontakta Doktorse inom Ångerfristen. Användaren kan, men måste inte, använda det standardformulär som Konsumentverket har utarbetat för utövande av ångerrätt. Formuläret tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).
  3. Om Användaren har betalat för ångrad tjänst och Användaren utnyttjar sin ångerrätt betalar Doktorse tillbaka vad Användaren har betalt för Tjänsten eller Tilläggstjänsten i enlighet med Doktorses återbetalningspolicy (se punkt 12 nedan).
 12. Återbetalningspolicy
  1. Om Användaren reklamerar en Tjänst eller Tilläggstjänst kommer Doktorse undersöka reklamationen och meddela Användaren via e-post inom skälig tid om reklamationen kan godtas och hur Doktorse i så fall avhjälper felet, genom t.ex. en omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen mottagits.
  2. Om Användaren utövat sin ångerrätt kommer Doktorse att genomföra återbetalning av erlagd betalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då Doktorse tagit emot meddelandet om att utnyttja ångerrätten.
 13. Doktorses ansvar och ansvarsbegränsning
  1. Doktorses ansvar gentemot Användaren regleras i gällande konsumentlagstiftning.
 14. Personuppgifter
  1. Doktorse ansvarar för behandling av Användarnas personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslag och annan eventuellt tillämplig lag eller motsvarande reglering (inkluderat men inte begränsat till EU-direktiv 95/46 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) och den antagna allmänna dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR) som träder ikraft den 25 maj 2018. Doktorses behandling av Användarnas personuppgifter regleras i Doktorses integritetspolicy.
  2. För tydlighets skull regleras all hantering av personuppgifter inom ramen för utförande av vård inte i dessa Allmänna villkor.
 15. Villkorsändring
  1. Doktorse kan ändra de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta godkännande från Användaren. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att ändringen har införts på www.doktor.se. Om villkorsändringen är till väsentlig nackdel för Användaren kan Användaren skriftligen säga upp avtalsförbindelsen. Detta gäller dock inte om villkorsändringen är föranledd av ändrad lagstiftning, förordning eller myndighetsbeslut.
 16. Sekretess
  1. Vardera Part förbinder sig att under avtalsförbindelsens löptid iaktta full sekretess avseende all information som erhålls från den andra Parten och som angetts vara eller uppenbarligen är konfidentiell och att inte använda sådan information på annat sätt än vad som är avsett med de Allmänna villkoren. Uppgift som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot innehållet i Allmänna villkoren ska inte anses som konfidentiell.
 17. Immateriella rättigheter
  1. Doktorse äger alla immateriella rättigheter till doktor.se (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri), Tjänsterna och Tilläggstjänsterna samt allt material som publiceras på doktor.se. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Doktorse.
  2. Användaren får inte använda någon del av Doktorses upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Doktorse eller från Doktorses licensgivare.
 18. Force Majeure
  1. Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalsförbindelsen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsförbindelsens ingående, och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
 19. Meddelanden
  1. Meddelanden med anledning av de Allmänna villkoren ska överlämnas via bud eller e-post till respektive Parts angivna adress. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (a) vid tidpunkten för överlämnande (om det överlämnas via bud) eller (b) vid avsändandet (om det skickas via e-post).
 20. Överlåtelse
  1. Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke, med undantag för att Doktorse får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat koncernbolag.
 21. Tvistelösning och tillämplig lag
  1. De Allmänna villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
  2. Om tvist föreligger mellan Doktorse och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Användaren kan kontakta ARN via ARNs Webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.