Vanliga frågor

Doktor.se är en sjuksköterskerådgivning som behandlar och slussar till rätt vårdnivå, samt hjälper patienten vidare till rätt plats i rätt tid.

Genom en säker vårdkedja tillgodoser vi våra patienters vårdbehov med hjälp av kvalificerad vårdpersonal, såsom sjuksköterska, specialistsjuksköterska (t.ex. barnmorska), läkare, psykolog.

Doktor.se är en digital vårdcentral som behandlar på rätt vårdnivå.

Hur ser resultaten ut för doktor.se?

Som en digital vårdcentral färdigbehandlar vi två av tre patienter. Först till sjuksköterska och specialistsjuksköterska, som i många fall tidigt vet vad som ska göras. Bara när vårdbehovet motiverar det, träffar patienten en digital läkare för utvidgad utredning, recept och behandling. Med fördjupade samarbeten kan vi lotsa patienten till rätt fysiska vårdnivå, när det är medicinsk motiverat.

Vilka är fördelarna med digital vård?

Vi effektiviserar både för patienten och för hälso- och sjukvården i Sverige, därmed används skattepengar till rätt sak. Rätt hjälp, på rätt plats, i rätt tid.

Varför behöver Sverige digitalisera sin vårdsektor med tjänster som doktor.se?

Vårdbehovet i Sverige ökar, genom att vi blir fler och äldre. Redan idag ser vi hur vården har stora utmaningar. Tillgänglighet och resursallokering som två stora problemområden. Likt många andra områden som har förbättrats med digitala hjälpmedel, kommer sjukvården ha mycket att vinna på att implementera digitala verktyg. Den svenska modellen, med allas rätt till lika vård, har satt målet att vara bäst i världen på ehälsa, d.v.s. digitalisering i vården, år 2025.

Vad ser ni för risker med digital vård?

Vi följer lagar och direktiv som är satta av Socialstyrelsen och landstingen för vården i stort. Som både en digital vårdcentral och med fysiska vårdcentraler, hanterar vi alla patienter och patientärenden på samma säkra och beprövade sätt. Digital vård blir ett allt viktigare komplement till det fysiska mötet och ger stora möjligheter att förbättra patientsäkerhet och kontinuitet.

Tar digitala tjänster resurser från övrig vård?

En av de största utmaningarna i svensk sjukvård idag, är att patienterna söker hjälp på ofta fel och flera vårdnivåer i samma vårdärende. Med en effektiv triagering, där patienterna behandlas på bäst lämpade vårdnivå, gör vi rätt utifrån ett patient- och socioekonomiskt perspektiv. Det skapar ökad tillgänglighet och optimerar resursanvändningen, i linje med LEON-principen (Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå).

Vad omsätter digitala vårdtjänster idag generellt?

Det är en väldigt liten del av hälso- och sjukvårdens totala kostnad och i förhållande till primärvården.

Hur ser utvecklingen ut framöver för dessa tjänster?

De digitala tjänsterna kommer att vara ett viktigt komplement för patienternas kontakt med vården. Det är något som patienter i allt större utsträckning efterfrågar i sin vårdkontakt.

Hur ser ni på kritiken mot digitala vårdsektorn?

Digitalvård är ett brett begrepp där olika aktörer driver olika typer av tjänster och ska inte ses som ett samlingsbegrepp. Vår tjänst betyder effektivisering av hela hälso- och sjukvården, där varje patients vårdbehov tillgodoses i en tydlig och kompetent slussning.

Hur ser ni på kritiken att digitalvård “främjar en friskare och mer röststark grupp, på de mindre friska och röststarkas bekostnad”?

Det är farligt att bygga ett system som hindrar patienten att söka vård utifrån sin sjukdomsbild. Rådivning på distans är inte en ny företeelse. Till oss söker sig individer i alla åldrar, vilket är glädjande. 35% är 50 år eller äldre. Nära 5% har hunnit fylla 70 år.

Innebär övertagande av VC i Vingåker att ni erbjuder vård gratis till alla Sveriges patienter och notan skickas till hemlandstinget?

Sveriges kommuner och landsting har satt ersättningsnivåer för digitala besök. Alla landsting hanterar sin egen patientavgift och har så alltid gjort. Dessa skiljer sig åt. Sörmland har varken avgifter för fysiska eller digitala besök.

Är det verkligen gratis då?

Patienten betalar ingen patientavgift. Kostnaden är betald genom patientens skatt. Vår lösning innebär att vården effektiviseras och patienterna får rätt resurser för sitt vårdbehov.

Förstår ni andra landstings kritik mot detta?

Vi välkomnar en diskussion där SKL och landstingen kommer överens om ett nationellt system för att underlätta för patienten. Vår uppgift är att förbättra vårdkedjor med fokus på förbättrad patientsäkerhet, kontinuitet och medicinsk service.

Förstår ni kritiken som framförs mot er?

En av de största resursbristerna inom svensk hälso- och sjukvård idag är läkarkompetensen. Av denna anledning utför vi lejonparten av ärenden hos oss på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskenivå. Detta effektiviserar vårdkedjor.

Digitala vårdtjänster erbjuds över landstings- och regiongränser, men ersättningssystemet var inte menat att fungera på det sättet?

Digitalisering gör att patienter kan söka vård var den vill. Var och en av oss blir mer digitala i vår livföring, år för år. De fysiska avstånden kapas radikalt. I den meningen behövs en översyn på SKL:s initiativ.

Finns det risk för överkonsumtion av vård?

Vad det handlar om är att frigöra så mycket vårdresurser som möjligt, på rätt nivå, inom sjukvården. Vi har inte sett att patienter söker “onödig vård” i stor utsträckning. För att klargöra detta – Doktor.se erhåller ingen ersättning från landstingen för ickevårdande eller administrativa ärenden. Av denna anledning kan diskussionen om överkonsumtion av vård anser vara utan grund eller överdriven

Vad är Doktor.se:s nästa steg inom digitalvård?

Vi ser stora möjligheter att hjälpa patienter kring distansvård, där ökade möjligheter till att möta vårdbehovet i hemmamiljö. Så kallade “vårdtunga” grupper, dit några kronikergrupper hör, kan få en förbättrad livssituation med digitala lösningar och rätt inkopplad vårdresurs, det visar också svenska exempel. Samtidigt sparar samhället resurser, genom att sjukhusbesök som annars skulle ske av fel anledning, inte behöver ske. Patienten får samma eller bättre hjälp på distans.

Hur ser er relation ut med landets landsting och sjukvårdspolitiker?

Vi för en bra dialog och Doktor.se är lyhörda för landstingens önskemål, vilka vi anser att vi lever upp till idag. Exempelvis har vi i Södermanland utvecklat ett fint samarbete, som nu fördjupas.

Hur samarbetar e-hälsovårdsbranschen idag, för gemensamma regler och ersättningssystem?

Regler och direktiv kommer från bland andra Socialstyrelsen, landstingens vårdavtal och SKL. E-hälsovårdens regler ska inte vara skiljda från det som reglerar vården i stort. Digitala tjänster är viktiga, men ett komplement som inte ersätter traditionell hälso- och sjukvård.

Hur förhåller ni er till diskussionen om att begränsa “vinster i välfärden”?

Privata initiativ kan förbättra mångfald och kvalitet i vården. Men, det är landsting och beställare som kravställer vård och kvalitet.

Förstår ni kritikerna som vill stoppa överföringen av skattepengar till privata ehälsoaktörer?

Nej, vi är ett viktigt komplement, som effektivt utför det som landstingen beställer.

Varför är det viktigt att e-hälsovård diskuteras och prioriteras av politikerna?

Vi står inför en stor utmaning i svensk sjukvård. Med en tilltagande äldre och större befolkning måste vården möte detta men effektiva hjälpmedel, såsom digitala verktyg, som kompletterar den fysiska vården

På vilket sätt tar Doktor.se ansvar för vården i Sverige långsiktigt?

Likt alla långsiktiga vårdgivare som verkar inom ramarna för det allmänna vårdsystemet, har Doktor.se ett stort ansvar att samverka och bidra till den bästa möjliga, patientfokuserade vården. Genom vår digitala vårdcentral bidrar vi med en effektivare vårdkedja, som frigör resurser till rätt vård i rätt tid, för alla